THÔNG BÁO SỐ 2

Vv Tổ chức Hội nghị phòng chống ung thư khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ III

xin mời clik vào đường dẫn dưới đây để Downloat thông báo! 

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%209/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20S%E1%BB%90%202%20H%E1%BB%98I%20NGH%E1%BB%8A%20UNG%20B%C6%AF%E1%BB%9AU%20KHU%20V%E1%BB%B0C%20PH%C3%8DA%20B%E1%BA%AEC%20M%E1%BB%9E%20R%E1%BB%98NG%20L%E1%BA%A6N%20TH%E1%BB%A8%20III.docx