Công văn về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình hiện nay