Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2022 (lần 2)