Thư mời về việc mời chào giá gói thầu sửa chữa thay thế linh kiện và mời chào giá mua sắm TTBYT năm 2022: Xin mời click vào đường link dưới đây để xem thông báo!

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/N%C4%83m%202022/TH%C3%81NG%206/VV%20mo%CC%9B%CC%80i%20cha%CC%80o%20gia%CC%81%20go%CC%81i%20tha%CC%82%CC%80u%20su%CC%9B%CC%89a%20chu%CC%9B%CC%83a%20thay%20the%CC%82%CC%81%20linh%20kie%CC%A3%CC%82n.pdf

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/N%C4%83m%202022/TH%C3%81NG%206/VV%20vie%CC%A3%CC%82c%20mo%CC%9B%CC%80i%20cha%CC%80o%20gia%CC%81%20mua%20sa%CC%86%CC%81m%20TTBYT%20na%CC%86m%202022.pdf