Trong 2 ngày 7 và 8/4/2021, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn lần quốc thứ XIII của Đảng cho trên 720 cán bộ, đảng viên. 

Đ/C Vũ Duy Hoàng - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Nguyên quán triệt và truyền đạt nội dung Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Duy Hoàng - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Nguyên quán triệt và truyền đạt nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025). Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Đối với 2 chuyên đề về “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” sẽ được các đồng chí Bí thư Chi bộ truyền đạt tại Chi bộ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, những điểm mới, điểm nổi bật; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ảnh Trung Anh