KHOA HÔ HẤP

Tập thể cán bộ viên chức Khoa Hô hấp

1.     Tên khoa: Khoa Hô hấp

2.     Điện thoại: 0208.385.2362         E-mail: khoanoitiethh@gmail.com

                                                             Fanpage: https://s.pro.vn/5uK6

3.     Địa điểm làm việc: Tầng 3 khu nhà H, Bệnh viện TƯ Thái Nguyên

4.     Lãnh đạo hiện nay: 

 BSCKII. Chu Thị Lan
   
PHỤ TRÁCH KHOA

CN. Ngô Thị Thanh Thủy

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG 


5.     Lãnh đạo tiền nhiệm: 

·  PGS TS Nguyễn Thị Kim Lương 

·  BSCK II. Nguyễn Thị Thu Minh

·  BSCK II. Nguyễn Thị Thu Hà

6. Cơ cấu tổ chức

 6.1.Tình hình nhân lực hiện nay

Tổng số nhân lực 15 người

- Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 01

- Thạc sỹ: 01

- Bác sỹ: 3

- Điều dưỡng đại học: 02

- Điều dưỡng cao đẳng: 4

- 01 Bác sỹ của bộ môn Nội Trường đại học Y- Đại học Thái Nguyên tham gia công tác điều trị tại khoa: PGS. TS. Bs Phạm Kim Liên

6.2.  Sơ lược quá trình phát triển của khoa:

Khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Trung Ương Thái nguyên là một khoa lâm sàng trong hệ thống các khoa phòng của bệnh viện, được thành lập từ ngày 25 tháng 01 năm 2019, Theo quyết định số 50/QĐ-BV ngày 25 tháng 01 năm 2019. Khoa được thành lập dựa trên cơ sở hạ tầng và nhân sự của khoa Nội tiết – Hô hấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trước đây, do nhu cầu phục vụ người bệnh cũng như phát triển các mũi nhọn chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương đóng tại địa bàn Thái Nguyên. Từ khi thành lập, khoa Nội Hô hấp đảm nhận nhiệm vụ chính là khám và điều trị nội trú cho các đối tượng bệnh lý  hô hấp.

7.  Hoạt động chuyên môn

7.1. Chức năng:

- Khoa Hô hấp là khoa lâm sàng tiếp nhận tất cả bệnh nhân thuộc bệnh lý về hô hấp, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

- Trong khám chữa bệnh kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp các chuyên khoa.

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

7.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Hàng năm, chỉ tiêu giường bệnh nội trú của khoa được giao là 35 giường kế hoạch.

- Tham gia đào tạo cho các lớp CK1, CK2, cao học, nội trú, Y chính quy Y3-Y6, chuyên tu Y & dược, cử nhân điều dưỡng đại học, điều dưỡng trung học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái nguyên.

- Tham gia tư vấn sức khỏe cộng đồng trên sóng phát thanh của Đài PTTH Thái Nguyên

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến: Cử cán bộ tham gia công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo kế hoạch hàng năm của trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện.

8. Tổ chức Đảng, Đoàn thể

- Hiện nay khoa sinh hoạt tại chi bộ Hô hấp với 8 Đảng viên. Chi bộ sinh hoạt thường kỳ 1 tháng 1 lần đều đặn và phổ biến nội quy cũng như các nghị quyết của Trung ương Đảng. Sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ thì chi bộ cũng đưa ra các Nghị quyết của riêng chi bộ

- Đoàn thanh niện hiện tại có 3 Đoàn viên. Các đồng chí Đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn thanh niên Bệnh Viện.

9. Thành tích

- Từ khi thành lập, khoa được củng cố và dần dần hoàn thiện đã đi vào hoạt động và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ bệnh nhân thuộc chuyên khoa  hô hấp.

Các thủ thuật thực hiện thường quy tại khoa: Nội soi phế quản, ghi điện tâm đồ tại giường, đo chức năng hô hấp, chọc hút dịch màng phổi, chọc hút khí màng phổi, ngoài ra còn phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh hội chẩn sớm những trường hợp bệnh nhân Ho ra máu và có chỉ định nút mạch phế quản kịp thời cho bệnh nhân, kết hợp với khoa ngoại tim mạch chọc dẫn lưu màng phổi liên tục…

* Khen thưởng:

+ CBCNVC của khoa luôn đoàn kết, 100% cá nhân năm nào cũng đạt danh hiệu lao động tiên tiến,15 - 20% đạt chiến sĩ thi đua các cấp.

+ Tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tập thể khoa luôn có tinh thần trách nhiệm, phục vụ bệnh nhân chu đáo, vui vẻ hoà nhã trong giao tiếp với người bệnh, luôn được bệnh nhân yêu mến và khen ngợi.

+ Tổ công đoàn năm nào cũng đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, có cán bộ công đoàn xuất sắc. Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh tiêu biểu.

+ Tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đạt giải cao của Bệnh viện. 

10. Phương hướng phát triển

Hoàn thiện đội ngũ bác sỹ - y tá chuyên khoa nhằm chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

*  Tiến bộ kỹ thuật

Khoa Nội Hô hấp vẫn thực hiện triển khai kỹ thuật Nội soi phế quản thường quy hàng ngày trong tuần trung bình mỗi ngày soi phế quản từ 5-6 bệnh nhân. Một số ca tiến hành sinh thiết niêm mạc phế quản phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị. Nguồn bệnh nhân không chỉ có ở khoa Nội Hô hấp mà còn từ các khoa khác: Trung tâm u bướu, ngoại tim mạch lồng ngực, các khoa hệ nội, các khoa hệ ngoại…Các bệnh nhân được nội soi, lấy bệnh phẩm, sinh thiết phế quản, lấy dị vật có thể giúp cho chẩn đoán bệnh: lao phổi, ung thư phế quản, apxe phổi, viêm phổi…

Trường hợp viêm phổi, ap xe phổi có nhiều dịch mủ trong lòng phế quản có thể tiến hành rửa phế quản dưới nội soi, đây là một phương pháp điều trị rất hiệu quả, làm sạch phế quản, giảm liệu trình điều trị kháng sinh ( Hình ảnh trong video đăng kèm )

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Công tác đi buồng theo đội vào các buổi sáng

 Giao ban chuyên môn của khoa 

Nội soi phế quản ống mềm

Hướng dẫn bệnh nhân trong kỹ thuật đo chức năng hô hấp

 

DEPARTMENT OF RESPIRATORY MEDICINE (INTERNAL MEDICINE 3)

1. Department: Department of Respiratory Medicine

2. Tel: 0208.385.2362         E-mail: khoanoitiethh@gmail.com

3. Work location: 3rdfloor, Building H, Thai Nguyen Central General Hospital

4. Current leaders:  

 
ACTING HEAD OF DEPARTMENT

 SPECIALIST LEVEL IIDOCTOR CHU THI THU LAN
 CHIEF NURSING OFFICER

Chairperson. NGO THI THANH THUY


5. Previous leaders: 

· Assoc. Prof. Phd. Nguyen Thi Kim Luong

· Specialist level II doctor Nguyen Thi Thu Minh

· Specialist level II doctorNguyen Thi Thu Ha

6. Organizational structure   
6.1.Current human resources

Total number of employees: 15 people 

- Specialist level II doctor: 01.

- Master: 01

- PhD: 3

- University-level nurses: 02

- College-level nurses: 4

- 01 doctor from the Department of Internal Medicine, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacyengaged in treatment at the department: Assoc. Prof. PhD. Doctor Pham Kim Lien

6.2. Summary of the department's development process:

Department of Respiratory Medicine at Thai Nguyen Central General Hospital is a clinical department in the hospital's department system, established on January 25, 2019 according to Decision No. 50/QD-BV dated January 25, 2019. The Department was established based on the infrastructure and personnel of the former Department of Endocrinology - Respiratory Medicine of Thai Nguyen Central Hospital, due to the need to serve patients as well as develop expertise of the Central Hospital located in Thai Nguyen. Since its establishment, the Department of Respiratory Medicine has assumed the main task of inpatient examination and treatment for patients with respiratory diseases.

7. Professional activities

7.1. Functions:

- The Department of Respiratory Medicine receives all patients with respiratory diseases and performs non-surgical medical procedures.

- Closely combine clinical, sub-clinical results and combined specialties in medical examination and treatment.

- Participate in training, scientific research and direct the subordinates.

7.2. Specific tasks:

- Every year, the department's assigned inpatient bed quota is 35 planned beds.

- Provide training for classes of specialization 1, specialization 2, graduate school, inpatient, formal medicine Y3-Y6, technical crash course in medicine & pharmacy, bachelor of nursing, intermediate nursing of Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.

- Provide public health consultation on Thai Nguyen Radio and Television Station

- Participate in direction work: Appoint staff to participate in technical transfer work to lower levels according to the annual plan of the Training and Direction of Healthcare Activities Center.

8. Party and Union organizations

- Currently, the department operates at Party cell ofthe Department of Respiratory Medicine with 8 Party members. The Party cellholds regular activities once a month to disseminate the rules and resolutions of the Party Central Committee. After each Party cellmeeting, the Party cellalso issues its own resolutions

- The Youth Union currently has 3 members. Youth Union members fully participate in all movements of the Hospital Youth Union.

9. Achievements

- Since its establishment, the Department has been gradually improved, has been put into operation and continuously improved its professional qualifications to serve patients.

Procedures performed routinely at the department: Bronchoscopy, bedside electrocardiogram recording, respiratory function measurement, pleural fluid aspiration, pneumothorax aspiration, in addition to coordinating with the Department Of Diagnostic Imaging in early consultation in cases of patients coughing up blood and timely bronchial artery embolization for patients, coordinating with the Department of Cardiovascular Surgery for continuous pleural puncture…

- Rewards:

+ The Department staff are always united, 100% win the title of advanced personnel every year, 15 - 20% win the title of emulation soldiers at all levels.

+ The collective wins the title of Excellent Labor Collective, Certificate of Merit from the Minister of Health. The Department team always has a high sense of responsibility in serving patients thoughtfully, communicates with patients in acheerful and gentle manner, thereforeis always praised by patients.

+ Every year, the Trade Union group wins the title of excellent trade union group and has excellent trade union officers. The Union branch achieves the title of typical Union branch.

+ Actively participate in emulation movements, cultural, arts and sports activities and win high awards. 

10. Development direction 

Complete the team of specialized doctors and nurses to provide better patient care.
*  Technical advancement.

The Department of Respiratory Medicine still implements routine bronchoscopy techniques every day of the week, with an average of 5-6 bronchoscopy per day. In some cases, bronchial mucosal biopsies are performed for diagnosis and treatment. The source of patients is not only from the Department of Respiratory Medicine but also from other departments: Oncology center, cardiothoracic surgery, internal medicine departments, surgical departments, etc. Patients undergo endoscopy, specimen collection, bronchial biopsy and foreign body removal for diseasediagnosis: tuberculosis, bronchial cancer, lung abscess, pneumonia...

In case of pneumonia or lung abscess with a lot of pus in the bronchi, Bronchoalveolar Lavage is an effective treatment method to clean the bronchi and reduce antibiotic treatment. (Image in video attached)

Some pictures of the Department's activities

Visiting patients in the mornings

Professional briefing

Flexible bronchoscopy

   Instructing patients in respiratory function measurement techniques