KHOA NGOẠI NHI

 

1. Tên: Khoa Ngoại nhi 

2. Số điện thoại: Cố định 0208 3659089

3. Địa điểm: Tầng 1 trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 đường Lương Ngọc Quyến- P.Phan Đình Phùng- TP. Thái Nguyên

4.Lãnh đạo hiện nay 

BSCKII. Hoắc Công Sơn

Trưởng Khoa Ngoại Nhi

CNĐD. Hùng Thị Thu Hòa

Điều dưỡng Trưởng Khoa Ngoại Nhi

5.Lãnh đạo qua các thời kỳ

- Tiến sĩ, bác sĩ Châu Văn Việt nguyên trưởng khoa ngoại nhi giai đoạn 2017-2021

6.Cơ cấu tổ chức. 

6.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

Khoa Ngoại Nhi thuộc Trung tâm Nhi Khoa bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên được thành lập ngày 15/11/2017.  Với các chức năng nhiệm vụ chính là:

* Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Ngoại nhi

- Tổ chức tiếp nhận khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhi cần phải được điều trị bằng can thiệp phẫu thuật của Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

- Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật mới trong phẫu thuật nhi để áp dụng vào công tác điều tri. Điều trị theo đúng Phác đồ của Bộ Y tế và ngành đề ra.

* Đào tạo cán bộ y tế

- Phối hợp với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đào tạo thực hành cho sinh viên năm đại học chính quy, chuyên tu, cử nhân điều dưỡng.

- Đào tạo thực hành cho điều dưỡng Trung học y tế.

- Đào tạo BSCK1, BSCK2, thạc sỹ, Bs Nội trú...

- Đào tạo nâng cao cho các bác sỹ tuyến huyện, tỉnh của khu vực theo yêu cầu và kế hoạch do Trung tâm đào tạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoạch định.

- Hợp tác với Khoa ngoại Bệnh Nhi Trung Ương để cử cán bộ đi đào tạo

* Nghiên cứu khoa học

- Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Ngoại nhi

- Ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học, nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới trong phẫu thuật nhi để điều trị các dị tật bẩm sinh...

- Tham dự và báo cáo hội nghị, hội thảo về chuyên ngành ngoại nhi hàng năm

- Liên hệ mật thiết với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Phẫu thuật nhi - Bệnh viện Việt Đức, hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực ngoại nhi.

* Công tác chỉ đạo tuyến

- Chuyển giao, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới theo kế hoạch của trung tâm Nhi khoa và Bệnh viện.

* Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh lý ngoại khoa của trẻ em trong bệnh viện và cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết để trẻ được can thiệp phẫu thuật kịp thời.

- Phối hợp với các chuyên ngành liên quan như Sản khoa, chẩn đoán trước sinh để tư vấn và điều trị các trường hợp dị tật bẩm sinh.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay

Bác sỹ: 06 gồm: 01 Tiến sỹ, 01 Bác sĩ Chuyên Khoa cấp II, 04 Thạc sĩ bác sĩ

Điều dưỡng: 11 (02 cử nhân, 09 cao đẳng).

Các bác sĩ của khoa

 - Bác sĩ chuyên khoa II Hoắc Công Sơn.  

- Tiến sĩ bác sĩ Châu Văn Việt. 

- Thạc sĩ bác sĩ Trần Xuân Thắm.

- Thạc sĩ bác sĩ nội trú Phạm Văn Hà

- Thạc sĩ bác sĩ nội trú Huỳnh Bá Sơn Tùng

 - Thạc sĩ bác sĩ nội trú Dương Văn Cần

7. Hoạt động chuyên môn

Phẫu thuật các bệnh lý tiết niệu bẩm sinh

Phẫu thuật các bệnh lý về tiêu hóa

Phẫu thuật các bệnh lý về chấn thương chỉnh hình

8. Hoạt động khác

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao

Phối hợp cùng hội Phẫu Thuật Nhi Việt Nam phẫu thuật

miễn phí cho trẻ em nghèo mắc các dị tật bẩm sinh tại Phú Thọ 01/06/2018

9.Thành tích nổi bật

Liên tiếp nhiều năm nhận được bằng khen của Bộ Y tế cũng như của bệnh viện

10.  Phương hướng và định hướng phát triển

- Học tập và phát triển các kĩ thuật chuyên sâu trong chuyên ngành ngoại nhi

- Trở thành tuyến cuối về chuyên ngành ngoại nhi tại tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh lân cận

- Trở thành trung tâm phẫu thuật nhi với cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị tốt là nơi gửi gắm niềm tin của bệnh nhi trong và ngoài tỉnh

 

PEDIATRIC SURGERY DEPARTMENT

1. Name: PEDIATRIC SURGERY DEPARTMENT

2. Phone: 02083659089

3. Address: Floor 1 of center pediatric Thai Nguyen National hospital 479 street Lương Ngọc Quyến- Thai Nguyên city.

4. Current leadership

Specialist level 2 doctor. Hoac Cong Son

Head of deparment

Bachelor of nursing. Hung Thi Thu Hoa

Điều dưỡng Trưởng Khoa Ngoại Nhi

5. Leadership through the ages

- Doctor Chau Van Viet, head of the pediatric surgery department for the period 2017-2021

6. Organizational structure

6.1. Summary of the development process of the unit and organization:

The Department of Pediatric Surgery under the Pediatric Center of Thai Nguyen Central Hospital was established on November 15, 2017. With the main functions and tasks being:

* Examination, diagnosis and treatment of pediatric surgical diseases

- Organize the reception of examination, diagnosis and treatment of pediatric patients who need to be treated with surgical intervention in Thai Nguyen and other provinces in the region.

- Apply new methods and techniques in pediatric surgery to apply to treatment work. Treatment is in accordance with the regimen set out by the Ministry of Health and the industry.

* Training medical staff

- Collaborate with Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy to provide practical training for full-time university students, specialized graduates, and bachelor of nursing students.

- Practical training for medical school nurses.

- Training of BSCK1, BSCK2, master's degree, resident doctor...

- Advanced training for district and provincial doctors in the region according to requirements and plans planned by the Training Center of Thai Nguyen Central Hospital.

- Cooperate with the National Pediatric Surgery Department to send staff for training

* Scientific research

- The hospital's focal point for research and implementation of research projects in the field of Pediatric Surgery

- Applying medical technical advances, researching and applying new techniques in pediatric surgery to treat birth defects...

- Attend and report on annual conferences and seminars on pediatric surgery

- Close contact with higher level hospitals such as National Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery - Viet Duc Hospital, cooperate in researching scientific topics in the field of pediatric surgery.

* Line direction work

- Transfer and train technical expertise to lower levels according to the plans of the Pediatric Center and Hospital.

* Communication and health education work

- Actively propagate and disseminate knowledge about children's surgical diseases in hospitals and the community, thereby raising awareness and understanding so that children can receive timely surgical intervention.

- Coordinate with related majors such as Obstetrics and prenatal diagnosis to advise and treat cases of birth defects.

6.2. Current human resource situation

Doctors: 06 including: 01 Doctor, 01 Level II Specialist, 04 Master's doctors

Nursing: 11 (02 bachelor's degrees, 09 college degrees).

Doctors of the department

- Specialist level 2 doctor Hoac Cong Son.  

- M.D.,Ph.D., Chau Van Viet. 

- M.D.,Master of medicine Tran Xuan Tham.

- M.Sc, Resident doctor Pham Van Ha

- M.Sc, Resident doctor Huynh Ba Son Tung

- M.Sc, Resident doctor Duong Van Can

7. Professional activities

Surgery for congenital urinary diseases

Surgery for digestive diseases

Surgery for orthopedic trauma

8. Other activities

Happy International Women's Day  8-3

Participate in sports activities

Collaborated with the Vietnam Pediatric Surgery Association to perform surgery

free for poor children with birth defects in Phu Tho June 1, 2018

9. Outstanding achievements

Received certificates of merit for many consecutive years from the Ministry of Health as well as the hospital

10. Development direction and orientation

- Study and develop specialized techniques in pediatric surgery

- Become the last line for pediatric surgery in Thai Nguyen province as well as neighboring provinces

- Becoming a pediatric surgery center with good facilities and equipment is a place that entrusts the trust of pediatric patients inside and outside the province.